ت و د و رو ګي ش و ت و

.

2023-03-24
    اذا و اذن